Startsida

Välkommen till TORSÖSNIPANS VÄNNER !!!

Snipan var den vanligaste båttypen bland fiskare i Vänern i äldre tider, och hade olika namn beroende på var den var byggd.

Titta gärna in i vårt Bildgalleri där det finns fina bilder!

Höstens arbete!
Vi startar arbetet i verkstan 6 oktober kl. 10.30
Denna vecka utgår arbetspasset torsdag 7 oktober pågår av studiebesök.

Aktuellt

Höstens arbete!

OBS! Onsdagen  6 oktober  samlas vi  kl. 10.30 i verkstan för städning inför höstens arbete. Varmt välkommen!

Arbetspasset torsdag 7 oktober utgår då  styrelsen gör ett studiebesök.

 

Om föreningen

Föreningens styrelse består av:

Ola Sterwin, ordförande
Bosse Andersson, vice ordförande
Anders Rosén, sekreterare
Peter Blomgren, kassör
Carl-Gustav Kjellkvist, ledamot
Olle Karlsson, ledamot

Lyckan lever genom en snipa – Ett flytetyg vi vill bevara
Vi är lyckligt lottade, vi svenskar som tycker om träbåtar! Så skriver författaren Björn Peter Behrens, i inledningen till 1995 års utgåva av den numera kultförklarade boken ”Handbok i träbåtsvård”. Jo visst, han har rätt och det är bara att instämma i hans påpekande. Vi är lyckligt lottade, vi som tycker om träbåtar. Detta är givetvis grunden till att vi i dag kan se tillbaka på ett år av vår verksamhet inom sammanslutningen Torsösnipans vänner. En annan drivande orsak till föreningsbildandet är den bistra sanningen att mycken kunskap om snipans roll i skärgårdens utveckling håller på att gå förlorad. Snipans användande, dess byggande och nödvändighet för öbefolkningen måste leva vidare.
Grovs skissat är detta grunden för verksamheten inom föreningen! Det nu gångna verksamhetsåret har inneburit att den verkstad, som bygdens sista professionella snipbyggare, båtbyggaren Rune Hessle, verkade i, blivit navet för Torsösnipans vänner och dess verksamhet.
Det finns anledning att seriöst syssla med allmogebåtarnas betydelse för skärgårdar och bygder vid vattendrag. Lyckligtvis kan det konstateras att intresset för ”vår” snipa finns väl rotat bland Torsörikets innevånare. Därför bildades vår förening som under inledande arbete bl a färdigställt Rune Hessles sista arbete, en vacker skapelse som numera ägs av Runes tre barn.
Det finns sannolikt personer ute på våra öar som ännu kan ge ögonblicksskildringar från tider då snipan var en vanlig syn ute på vattenvidderna runt skärgård och långt ut på innanhavet Vänern. I det fortsatta arbetet i utveckling av verksamheten är det av stor vikt att erfarenheter, materialkännedom och hantverksteknik som berör Torsösnipans historia tillvaratas, samlas och vidarebefordras i alla tillgängliga informationskanaler.
Den hemsida som nu presenteras är en av dessa informationskanaler som möjliggör lösningar på de problem som uppstår under resan. Här kan idéer och synpunkter framföras. Allt till gagn för den kulturgärning som
Torsösnipans vänner vill utveckla. Allt arbete är inriktat på att gångna tiders strävan i all mening måste berättas. Mycket sådant arbete har utförts. Men ännu återstår en del innan bilden är komplett. Därför finns Torsösnipans Vänner!

Enligt uppdrag av styrelsen
Olle Karlsson
Brommösund

Om verkstaden

Brommösunds båtbyggeri
Nere vid vändplanen i Brommösund ligger Runes verkstad. Den har välvilligt upplåtits till Torsösnipans vänner av syskonen Anna, Torkel och Lennart Hessle. Denna verkstad har hittills varit anpassad för 1 person i arbete, varför vi på olika sätt sökt vinna utrymme för ett arbetslag om 3-4 personer. Idag är detta möjligt genom att arbetsbänkar har satts upp och maskinerna fått en lite annan placering. Rune arbetade ju mycket traditionellt med gamla verktyg och maskiner. Vi har behållit det mesta men förnyat en del. Här finns all den utrustning som krävs för ett båtbygge av en snipas storlek. Intill själva bygglokalen finns också ett litet förråd, där vi funnit mycket gamla stävprofiler och annat smått o gott bland en hel del båtvirke. I båtbyggeriet samlades ett glatt gäng 2017,  en kväll/veckan, för att färdigställa Runes sista Torsösnipa. Den visades sedan på Gammelbåtsfestivalen 15-16 juni 2018 vid Laxhall.
Hösten 2018  påbörjades arbetet med att från grunden bygga en helt ny Torsösnipa.
Varmt välkommen att titta in!
Innevarande säsong arbetar vi torsdagar 17 och några timmar framåt.
Anders Rosén